Volby do Předsednictva ČASP 2017

Informace k volbám do předsednictva ČASP 2017 v bodech:

 1. Toto ustanovení je platné pro volby do Předsednictva ČASP v roce 2017.
 2. Kandidovat ve volbách do Předsednictva ČASP v roce 2017 je možné na následující pozice: Prezident, Finanční manažer, Tajemník, Manažer pobočky Praha, Manažer pobočky Brno, Manažer pobočky Olomouc, Manažer pobočky Ostrava a Manažer pobočky České Budějovice.
 3. Volby do Předsednictva ČASP v roce 2017 se budou konat od 6.11.2017 do 12.11. 2017
 4. Kandidovat ve volbách do Předsednictva ČASP může na pozici Prezidenta, Tajemníka a Finančního manažera každý pokročilý člen ČASP, který byl minimálně po dobu 3 měsíců Koordinátorem týmu ČASP. Na pozici Manažera pobočky se může hlásit každý pokročilý člen ČASP, viz. Vyhláška k volbám do Předsednictva 2017.
 5. Kandidatury je možné zasílat v termínu od 9. 10. 2017 do 27. 10. 2017 elektronickou formou na emailovou adresu info@caspos.cz.
 6. Kandidát je povinen zaslat spolu s kandidaturou souhlas s vlastní kandidaturou, strukturovaný životopis a motivační dopis s odpověďmi na otázky uvedené v emailu.
 7. Zasláním výše uvedeného kandidát souhlasí se zveřejněním životopisu a motivačního dopisu a s nakládáním s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 8. Výše zaslané materiály budou zveřejněny na webových stránkách a Facebooku asociace od 27. 10. 2017 nejdéle pak do konce roku 2017. Zveřejnění se řídí pravidly společnosti Facebook.
 9. Volit ve volbách do Předsednictva ČASP mohou aktivní a pokročilí členové ČASP, přičemž ve volbě Prezidenta, Tajemníka a Finančního manažera hlasují členové ČASP bez rozdílu příslušnosti k dané pobočce. Ve volbě Manažera pobočky hlasují členové ČASP vždy dle příslušnosti k dané pobočce ČASP.
 10. Volby do Předsednictva ČASP jsou platné, pokud se jich účastní minimálně 25% členů s právem hlasovat.
 11. Pro zvolení je potřeba relativní většiny hlasů.
 12. V případě volby ze dvou kandidátů, kdy dojde ke shodě počtu získaných hlasů, se volba opakuje se stejnými kandidáty s odstupem jednoho týdne.
 13. V případě volby z více než dvou kandidátů v prvním kole zvítězí kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Do případného druhého kola voleb postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě shody počtu hlasů na druhém a dalších místech postupují do druhého kola všichni tito kandidáti. Druhé kolo probíhá s odstupem jednoho týdne.
 14. Volby vyhlašuje Tajemník ČASP a za jejich průběh je zodpovědná volební komise složená z Prezidenta, Tajemníka a jednoho člena Revizní komise ČASP.

Popis funkcí, na které se lze přihlásit:

Prezident je statutárním orgánem ČASP. Prezident reprezentuje ČASP navenek a zastupuje ji na jednáních s partnerskými subjekty. Prezident vydává nařízení o rozsahu reprezentace a působnosti Manažera pobočky ve vztahu k vnějším subjektům. Prezident předsedá zasedání Předsednictva, Členského shromáždění a řídí chod ČASP. Prezident je zodpovědný za jednotnost a fungování ČASP. Prezident je hlavním disponentem bankovního účtu ČASP. Prezident má právo zplnomocnit člena Předsednictva k vykonávání části ze svých povinností písemnou formou.

Manažer pobočky (dále jen MP) dohlíží na chod pobočky, kde působí jako kontaktní osoba pro studenty a zástupce katedry či lokálních partnerů. MP se řídí nařízeními Prezidenta. MP je zodpovědný za nábor členů a organizaci členských schůzek a za svolávání a řízení schůzek vedení pobočky. MP se účastní seznamovacích akcí pro studenty, či se přímo podílí na jejich organizaci. Pobočka není pobočným spolkem.

Finanční manažer (dále jen FM) je hlavním správcem financí ČASP a je disponentem bankovního účtu. FM sestavuje na základě výstupů jednání Předsednictva rozpočet, který pak předkládá Členskému shromáždění ke schválení. Pod FM spadá fundraisingový tým. FM zodpovídá za plnění finančních závazků a účetnictví ČASP, vystavuje faktury, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a jiné smlouvy. FM komunikuje s externím účetním a shromažďuje podklady pro podání daňového přiznání.

Tajemník (dále jen TA) připravuje zasedání Předsednictva v součinnosti s Prezidentem, pořizuje zápis ze zasedání Předsednictva a Členského shromáždění. TA připravuje volby do Předsednictva a kontroluje jejich průběh. TA je zodpovědný za archivaci dokumentů, udržování datového úložiště a kroniku ČASP. TA je dále zodpovědný za správnost vedení dokumentace ČASP, zároveň kontroluje plnění úkolů stanovených na zasedání Předsednictva.